Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-1724 Laser Trắng Mỹ Thuật

8500 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp gồm 3 phần: Bao thư, Thiệp chính (cắt laser), Lót đơn 2 tờ (ép kim).