Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-1727 Màu Trắng Nhũ Ép Xanh

2500 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp gồm 2 phần: Bao thư chính và tờ lót đôi dầy.