Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-1730 Laser Trắng Tím

6500 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp gồm 3 phần: Bao thư chính , đế dán bao thư và tờ lót đôi dầy.