Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2036 Laser Màu Đỏ Nhung

5200-5800 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 5 phần :
=> Bao thư chính khổ thành phẩm : 15*15 cm
=> Tờ lót báo khổ : 13.9*14.2 cm
=> Tờ lót mời khổ : 12*12.2 cm
=> Thiệp chính cắt lazer khổ : 14.2*31 cm
=> Giấy quấn khổ : 3.8*30.8 cm

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 5 phần : 

   => Bao thư chính khổ thành phẩm : 15*15 cm 

   => Tờ lót báo khổ : 13.9*14.2 cm

   => Tờ lót mời khổ : 12*12.2 cm 

   => Thiệp chính cắt lazer khổ  : 14.2*31 cm 

   => Giấy quấn khổ : 3.8*30.8 cm